CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 112-113

27-06-2023 Kwartalnik Edukacyjny nr 112-113

Z WARSZTATU BADAWCZEGO

Anna Pawlikowska, Motywowanie w edukacji – od teorii do praktyki nauczyciela [PDF 150 KB]

Dorota Szumna, Strategie metapoznawcze jako narzędzia usprawniające uczenie się w sytuacjach edukacyjnych [PDF 156 KB]

Marta Kowalczyk, Zagadnienie potrzeby taktu pedagogicznego w zespole nauczycielskim [PDF 138 KB]

Monika Staniszewska, Kompetencje składniowe uczniów w wypracowaniach na egzaminie ósmoklasisty [PDF 142 KB]

Janusz Mariański, Rodzina w świadomości młodzieży maturalnej w Puławach (1994–2021) [152 KB]

Rosław Pawlikowski, Tradycja i postęp w sporze Henryka Sienkiewicza z Aleksandrem Świętochowskim o umacnianie więzi narodowej Polaków i ich przyszłość, cz. II [PDF 102 KB]

FAKULTET METODYCZNY

Marcin Michalik, Od nauczania do uczenia się [PDF 89 KB]

Barbara Misztal, „Moda na dwujęzyczność” w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie [PDF 81 KB]

Aneta Grendus, Uczę się dla siebie, nie dla ocen [PDF 89 KB]

Anna Iskra, Agata Sączek, Maria Ślazyk, Innowacja „Zachwycający świat zwierząt”, czyli jak motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy  [PDF 1154 KB]

WYWIAD

Navigare necesse est, vivere non est necesse. Rozmowa z profesor Lidią Morawską [PDF 239 KB]

PORTRETY GALICYJSKIE

Sławomir Wnęk, Dom ziemiański i jego otoczenie w biografii Zygmunta Mycielskiego [PDF 110 KB]

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Helena Synowiec, O pożytkach z lektury publikacji „Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” [PDF 122 KB]

IX edycja Olimpiady Solidarności na Podkarpaciu [PDF 49 KB]

„Lirycznie, epicko, dramatycznie” – finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” [PDF 2066 KB]

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Oceniam mniam mniam mniam [PDF 87 KB]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

artykuł naukowy i metodyczny • recenzja • sprawozdanie • szkic krytyczny • esej naukowy

„Kwartalnik Edukacyjny” jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charakterze naukowym autorzy otrzymują 40 punktów na podstawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych oraz teksty przedstawiające propozycje autorskich rozwiązań metodycznych. 

Materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje oraz Dyskusje podlegają recenzji naukowej.

Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Wydawca: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PCEN).