CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Kwartalnik Edukacyjny nr 76

Kwartalnik Edukacyjny nr 76

czytaj-onlinepobierz-pdf

SZACHY A EDUKACJA 'Jan Przewoźnik, Gra w szachy i osobowość młodego człowieka – szansei zagrożenia...........................................................................................................................3Jacek Gajewski, Środki dydaktyczne, formy organizacyjne, cele, zasady i metodykształcenia w procesie nauczania gry w szachy.....................................................................................27Artur Chlewiński, Program autorski „Odkrycia na szachownicy”...................................................45Ewa Urbańska, Rola twórczości zawodowej nauczycieli w procesie rozwojuwspółczesnej szkoły.................................................................................................................................................55   PCEN I OTOCZENIE Maciej Karasiński, Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia...............................................62Piotr Ożarski, Wsparcie szkół i nauczycieli województwa podkarpackiego w zakresiewykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznowychowawczym..........................................................................................................................................................69Konferencja z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej.............................................81   DYSKUSJE Lech Krzemiński, Filozoficzna i praktyczna krytyka Koncepcji ProgresywistycznejJohna Deweya...........................................................................................................................................83   RECENZJE Andrzej Bryk, H. Liberska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwościi ograniczenia rozwoju ............................................................................................................................................94Mariusz Kalandyk, Ewa Nowak, Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórczaw edukacji polonistycznej................................................................................................................................... 100Nowości wydawnicze (opr. Dorota Szumna).............................................................................................. 108   SPRAWOZDANIA Jacek Gajewski, Sandomierz stolicą polskich i światowych szachów....................................... 112Wczoraj, dziś i jutro tarnobrzeskiej oświaty ......................................................................................... 125Nie ma pisania bez czytania (XX KLTDiM)................................................................................................ 127Mariusz Kalandyk, To lubię!, Jeszcze w maturę gramy........................................................................... 135
Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołąE. Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Regana do Baracka Obamy, O.W. Impuls, Kraków 2014.A. Murzyn, Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji, O.W. Impuls, Kraków 2013.W. Żłobicki (red.), Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. Tom 1., O.W. Impuls, Kraków 2013.I. Czerniejewska, Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wyd. UMK, Toruń 2014.A. Szerląg, Wielokulturowość, międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia, Wyd. Atut, Wrocław 2013.R. Nowakowska-Siuta, Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, O.W. Impuls, Kraków 2014. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, W.A. „Żak”, Warszawa 2013.S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2013.A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek, Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, O.W. Impuls, Kraków 2014.A. Uniewska, O jakości pracy szkoły, Wyd. UMK, Toruń 2013.Nowy nadzór pedagogiczny w przedszkolu z płytą CD (za wzorami dokumentów), Wyd. Raabe, Warszawa 2013. M. Celuch, W. Pakulniewicz, Organy szkoły – zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.K. Giruć, BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013.A. Zienkiewicz,…
20 maja br. w Ludowym Domu Kultury w Cieklinie odbyła się konferencja „W 100 lecie wybuchu Wielkiej Wojny”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminę Dębowiec oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Konferencję rozpoczął Zbigniew Staniszewski, Wójt Gminy Dębowiec, oraz Stanisław Fundakowski, Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Krośnie. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół gminy oraz radni, sołtysi i mieszkańcy Cieklina. Wykład wprowadzający wygłosił profesor Andrzej Olejko, wykładowca historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, specjalizujący się w historii wojskowości i problematyce lotniczej, autor wielu książek, audycji radiowych i telewizyjnych. Tematem wykładu były okoliczności wybuchu, przebieg oraz znaczenie Wielkiej Wojny (1914-1918), której setna rocznica wybuchu przypada w czerwcu tego roku. Szczególnie wiele uwagi poświęcił Profesor zmaganiom stron konfliktu u podnóża Karpat w dniach bitwy gorlickiej (trzeciej co do ważności bitwy I wojny światowej). Miejsca i wydarzenia z lat wojny przypomina, niedawno wytyczony, szlak frontu wschodniego I wojny światowej, który promuje film z komentarzem profesora A. Olejki. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły zaprezentowane epizody bitwy cieklińskiej, toczącej się 4 i 5 maja 1915 r. u podnóża Cieklinki. Walki te stanowiły ostatni akcent zwycięskiej ofensywy państw centralnych, mającej na celu wyparcie wojsk rosyjskich z Galicji. Zwycięstwo przyspieszyło proces odzyskiwania niepodległości Polski. Szczególnie tragiczna była danina życia Polaków walczących w obcych mundurach (niekiedy także przeciwko sobie) po obu stronach konfliktu. Świadczą o tym polskie nazwiska na krzyżach cmentarnych wojennych nekropolii w Cieklinie,…

Najpopularniejsze