CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 108-109

28-09-2022 Kwartalnik Edukacyjny nr 108-109

KONDYCJA PSYCHICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jarosław Zagrobelny, Piotr Walkowiak, Kondycja psychiczna uczniów i nauczycieli w czasie edukacji na odległość – przegląd polskich badań[PDF 103 KB]

Paweł Drymluch, Wpływ zmian klimatycznych na stan zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce [PDF 258 KB]

Aleksandra Gil, Zatroskani o zdrowy rozwój dzieci [PDF 98,4 KB]

Dariusz Miziołek, Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce [PDF 117 KB]

Z WARSZTATU BADAWCZEGO

Jan Fazlagić, Projektowanie edukacji wobec wyzwań sztucznej inteligencji [PDF 98,3 KB]

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski, Agnieszka Huzarska, Ocena z przedmiotu wychowanie[PDF 123 KB]

Dorota Rokita, Dyskalkulia rozwojowa. Wybrane problemy diagnostyczn [PDF 239 KB]

FAKULTET METODYCZNY

Katarzyna Fiałkowska, Matura z języka polskiego – do ilu razy sztuka? [PDF 124 KB]

Edyta Godziszewska, Przyswajanie czy uczenie się? – jak efektywnie uczyć (się) języka obcego [PDF 98,1 KB]

Magdalena Smoleń-Kowalska, Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie [PDF 95,7 KB]

Katarzyna Barszczak, Dziękuję, przepraszam, proszę – TUS w przedszkolu [PDF 375 KB]

PORTRETY GALICYJSKIE

Sławomir Wnęk, Dokumenty po Jerzym Mycielskim (1856-1928), historyku, historyku sztuki, działaczu społecznym i filantropie w Wiśniowej nad Wisłokiem [PDF 118 KB]

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Mariusz Kalandyk, Polonistyka końca świata – czyli jak opowiadać współczesność i dawać nadzieję [PDF 156 KB]

Mariusz Kalandyk, Roman Zych, Dorota Szumna, Adam Kawałek, Mariusz Kalandyk, Roman Zych, Dorota Szumna, Adam Kawałek, „Warsztaty przyszłościowe” – by rozumieć intencje, pojąć mechanizmy zdarzeńi znaleźć rozwiązanie [PDF 110 KB]

Małgorzata Gołębiowska, Jubileusz LO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej [PDF 87,3 KB]

Dorota Szumna, Nowości wydawnicze [PDF 96,8 KB]

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Eskapizm [PDF 76,1 KB]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

artykuł naukowy i metodyczny • recenzja • sprawozdanie • szkic krytyczny • esej naukowy

„Kwartalnik Edukacyjny” jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charakterze naukowym autorzy otrzymują 5 punktów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych oraz teksty przedstawiające propozycje autorskich rozwiązań metodycznych. 

Materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje oraz Dyskusje podlegają recenzji naukowej.

Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Wydawca: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PCEN).