CARPENT TUA POMA NEPOTES

Ukazuje się od 1993 r.

Spis treści nr 106-107

13-06-2022 Kwartalnik Edukacyjny nr 106-107

ROK ROCZNIC

Paweł Piotrowski, Futurologia i pedagogika – o możliwych inspiracjach dla Paweł Piotrowski [PDF 623 KB]

Małgorzata Wilgucka, Non-stop-show, czyli szaleństwo cywilizacji bez złudzeń. O twórczości Tadeusza Różewicza w stulecie urodzin poety [PDF 353 KB]

Z WARSZTATU BADAWCZEGO

Janusz Mariański, Wychowanie moralne w rodzinie w narracji socjologicznej [PDF 657 KB]

Grażyna Ekiert, Znaczenie zabawy w rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym [PDF 482 KB]

FAKULTET METODYCZNY

Małgorzata Ziaja, Blog internetowy jako narzędzie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej [PDF 675 KB]

Aleksandra Kozłowska, Autonomia w szkole – między wolnością a odpowiedzialnością [PDF 817 KB]

Adam Kozubal, Krzysztof Warchoł, Marian Rzepko, Paweł Ostrowski, Radość na starość – edukacja na lekcjach wychowania fizycznego [PDF 443 KB]

PCEN I OTOCZENIE

II Kongres Edukacyjny IT i Szachy [PDF 482 KB]

Podkarpacka Konferencja Regionalna Nauczycieli Matematyki „Matematyka. Spotkajmy się!” [PDF 710 KB]

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. To już 60 lat tradycji… [PDF 1,66 MB]

PORTRETY GALICYJSKIE

Sławomir Wnęk, Kilka uwag na temat korespondencji Zygmunta Mycielskiego zdeponowanej w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej nad Wisłokiem [PDF 651 KB]

OKOLICE SZTUKI

Małgorzata Wielek, Wciąga mnie NIC / zmyślony monolog P.Ł. [PDF 386 KB]

NASI UCZNIOWIE PISZĄ

Katarzyna Kiebała, Doświadczenie epidemii koronawirusa z perspektywy języka

RECENZJE

Małgorzata Wilgucka, Vita nuova „Boskiej komedii” Dantego Alighieri (1321–2021) [PDF 493 KB]

Urszula Szymańska-Kujawa, Nowy wybór źródeł do nauczania historii 1914–1918 [PDF 503 KB] 

Nowości wydawnicze [PDF 352 KB]

To lubię!, Mariusz Kalandyk, Matrix, czyli rozliczne skutki naszego tutaj istnienia [PDF 320 KB]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

artykuł naukowy i metodyczny • recenzja • sprawozdanie • szkic krytyczny • esej naukowy

„Kwartalnik Edukacyjny” jest czasopismem naukowym. Za publikację tekstu o charakterze naukowym autorzy otrzymują 5 punktów zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Redakcja przyjmuje teksty niezwiązane z tematami wiodącymi. Interesują nas zwłaszcza teksty badawcze dotyczące szkoły i innych placówek oświatowych oraz teksty przedstawiające propozycje autorskich rozwiązań metodycznych. 

Materiały z działów W kręgu nowych idei, Z warsztatu badawczego. Innowacje oraz Dyskusje podlegają recenzji naukowej.

Pismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

Wydawca: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PCEN).